SUPPORT US

Stanovy CZSRU

1.1 Název spolku: Československá romská unie z.s.

1.2 Sídlo je na adrese: Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem, 400 01

1.3 Působnost spolku: Evropská unie

1.4 Spolek je samostatnou dobrovolnou organizací založenou na základě zákona č. 83/1990., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Spolek může k naplňování svého poslání a cílů vytvářet zájmová, účelová aj. seskupení.

Článek 2 - Poslání a činnost spolku:

2.1 Sociální a výchovná práce přinášející pomoc romské komunitě i většinové společnosti v EU a o odstranění sociální a společenské nerovnosti. Ve své činnosti bude spolek uplatňovat zásady rovnosti a vzájemné úcty člověka k člověku.

2.2 Spolek naplňuje své poslání zejména:

a) organizováním volnočasových aktivit a doučováním;

b) pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů;

c) posilováním sebevědomí sociálně vyloučených osob, že mohou být součástí většinové společnosti.

d) zapojováním sociálně vyloučených občanů a jinak znevýhodněných do řešení problémů, které zabraňují začlenění (exekuce, bydlení, práce apod.);

Článek 3 - Vznik a zánik členství

3.1 Členství ve spolku je založené na povinnosti jednou měsíčně do spolku příspívat členským příspěvkem ve výši 25 Kč nebo 1 € na transparentní účet spolku Československá romská unie. Členství je přístupné každému, kdo je ochoten přispívat k řešení otázek mezilidských vztahů a dodržovat stanovy spolku.

3.2 Členství vzniká na základě elektronické přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

3.3 Členství zaniká:

a) za hrubé porušení stanov spolku;

b) vyloučením člena představenstvem;

c) úmrtím člena;

d) nezaplacením členského příspěvku

e) zánikem spolku. 

 

 

Článek 4 - Práva a povinnosti členů

4.1 Člen má právo obracet se na orgány spolku s návrhy, podměty a stížnostmi.

4.2 Člen má právo volit. Člen má právo hlasovat, bude-li vyzván. Hlasování bude možné digitální formou.

4.3 Člen má povinnost naplňovat svou činností program a stanovy spolku.

4.4 Člen má povinnost dbát dobrého jména spolku, dobrého jména v místě působení.

4.5 Člen má povinnost spolupracovat na zlepšování životních podmínek znevýhodněných a začleňovat je do řešení situací s tím spojených.

4.6 Člen předsednictva a člen rady, musí založit u administrátora platný výpis z rejstříku trestů. Členové předsednictva a rady jsou rovněž povinováni před zahájením činnosti předložit výpisy z veškerých bankovních účtů a vlastnictví nemovití.

4.7 Zakladatel při vzniku jmenuje členy předsednictva a členy rady na 1 rok, následně budou voleni. Funkční období volených členů předsednictva a rady činí 3 roky.

4.8 Zakladatel je stálý člen rady s právem veta.

4.9 Předsednictvo a členové rady vykonávají svou činnost dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu.

4.10 Předseda a zakladatel mohou po vzájemné dohodě udělit jednorázovou finanční odměnu.

4.11 Každý člen CZSRU podává návrhy aktivit, změn, stížností pouze po konzultaci s členy rady nebo představenstva a ti ,na členské schůzi předloží žádost člena.

 

4.12 Každý člen vystupující veřejně jménem CZSRU se nesmí vměšovat do politického dění a předkládat politické názory ,není li k tomu pověřen představenstvem a členskou základnou.

 

Článek 5 - Orgány spolku

5.1 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Ze svého středu členská schůze volí další orgány spolku. Členská schůze schvaluje výroční zprávu, rozhoduje o zásadních či dlouhodobých činnostech spolku, o změnách stanov a o dalších provozních předpisech.

5.2 Předseda spolku je volen členskou schůzí. Předseda je statutárním zástupcem spolku. Je zodpovědný za činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními členské schůze. Zpracovává výroční zprávu a další dokumenty související s činnosti spolku.

5.3 Tři místopředsedové jsou volení členskou schůzí a spolu s předsedou tvoří předsednictvo spolku. Místopředsedové mohou spolek zastupovat jen na základě plné moci udělené předsedou. Podle pověření či zplnomocnění předsedou vykonávají činnost související s naplňováním cílů spolku a usnesením členskou schůzí.

5.4 Revizní komise je revizním orgánem spolku. Je nejméně tříčlenná a je volena členskou schůzí na dobu tří let.

 

Článek 6 - Hospodaření spolku

6.1 Spolek je neziskovou organizací. Spolek je financován z dotací, darů a členských příspěvků. Předseda může rozhodnout o ziskových aktivitách spolku, zisk z těchto aktivit musí být však použít k naplňování cílů spolku.

6.2 Spolek vede otevřené elektronické účetnictví, do kterého může na požádání nahlédnout jakákoliv osoba. Ekonomická uzávěrka sdružení je povinnou součásti výroční zprávy.

6.3 Za hospodaření spolku je zodpovědný předseda.

Článek 7 Ukončení činnosti spolku

7.1 Spolek může ukončit svou činnost rozhodnutím 2/3 všech členů.

7.2 Při zániku spolku bude majetek spolku převeden na některý ústav sociální péče pro postižené děti.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

8.1 Ustanovující členská schůzeí spolku se bude konat dne 28. 9. 2019.

 

Toto datum je zároveň datem zahájení činnosti spolku Československá romská unie z.s.